سرطان پستان

چگونگی خودآزمایی پستان

چگونه می توانم خودآزمایی پستان را انجام دهم؟ اگر تصمیم به انجام خودآزمایی پستان گرفتید، این مراحل را دنبال کنید: خودآزمایی پستان روبروی آیینه: لباسهای

سرطان پستان

معاینه پستان

معاینه پستان توسط پزشک معاینه پستان توسط یک متخصص بهداشت (مانند پزشک ، پرستار ، پزشک متخصص پرستار یا دستیار پزشک) بخش مهمی از معاینات