مجوزهای مدگو

پروانه بهره برداری فعالیت بند ب

نام واحد: شرکت مداوا سیر ارکید
مدیر عامل: علیرضا محسن زاده
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۲