سرطان پستان

تشخیص سرطان پستان

چگونه سرطان پستان تشخیص داده می شود؟ اگر توده یا چیزی در ماموگرافی دیده شده است، پزشک روند تشخیص سرطان پستان را شروع می کند.

سرطان پستان

علائم هشدار دهنده سرطان پستان

سرطان پستان معمولا در مراحل اولیه خود هیچ علائمی ندارد. با بزرگ شدن تومور، ممکن است متوجه این علائم شوید: توده ای در پستان یا

سرطان پستان

خودآزمایی پستان

آیا باید خودآزمایی پستان را انجام دهید؟ خودآزمایی پستان به شما کمک میکند تا بدانید چه مورادی در سینه های شما طبیعی و چه مواردی