سرطان پستان

MRI پستان

سرطان پستان و MRI تصویربرداری با تشدید مغناطیسی یا MRI پستان آزمایشی است که گاهی اوقات به همراه یک ماموگرافی غربالگری در خانمهایی انجام می