سرطان پستان

تشخیص سرطان پستان

چگونه سرطان پستان تشخیص داده می شود؟ اگر توده یا چیزی در ماموگرافی دیده شده است، پزشک روند تشخیص سرطان پستان را شروع می کند.