سرطان پستان

معاینه پستان

معاینه پستان توسط پزشک معاینه پستان توسط یک متخصص بهداشت (مانند پزشک ، پرستار ، پزشک متخصص پرستار یا دستیار پزشک) بخش مهمی از معاینات