سرطان پستان

ماموگرافی چگونه انجام می شود؟

ماموگرافی توسط تکنسین ها انجام می‌گیرد که اغلب آنها خانم هستند. پزشک متخصص تصویربرداری نیز نتایج تصویربرداری اشعه ایکس را تفسیر می کند. از شما

سرطان پستان

ماموگرافی

ماموگرافی برای تشخیص رشد غیر طبیعی یا تغییر در بافت پستان از تصاویر ویژه اشعه X استفاده می کند. یک تکنسین با استفاده از دستگاه

سرطان پستان

ماموگرافی دیجیتال

ماموگرافی های دیجیتال: تصویر واضح تر آزمایش های غربالگری بهبود یافته و تکنیک های درمانی باعث نجات جان انسان ها می شوند. یکی از روش

سرطان پستان

تشخیص سرطان پستان

چگونه سرطان پستان تشخیص داده می شود؟ اگر توده یا چیزی در ماموگرافی دیده شده است، پزشک روند تشخیص سرطان پستان را شروع می کند.