سرطان پستان

ماموگرافی

ماموگرافی برای تشخیص رشد غیر طبیعی یا تغییر در بافت پستان از تصاویر ویژه اشعه X استفاده می کند. یک تکنسین با استفاده از دستگاه