سرطان پستان

بیوپسی پستان

بیوپسی پستان چیست؟ اگر پزشک شما در طول معاینه معمول پستان، ماموگرافی یا سونوگرافی مشکوک باشد، ممکن است این آزمایش را توصیه کند. در طی